Contractes

La contractació de l’Ajuntament d’Ullastret fa referència a l’activitat desenvolupada per l’ens quan, d’acord amb la Llei de Contractes del Sector públic, aquest forma part i subscriu contractes amb terceres persones per tal de desenvolupar determinades finalitats d’interès general.

En aquest espai hi podreu trobar la relació de tots contractes subscrits per l’Ajuntament, les licitacions en tràmit, les modificacions efectuades sobre aquests contractes i els serveis prestats de forma externa. Podeu accedir també al Perfil del Contractant dins la Seu Electrònica per ampliar informació sobre contractació.

 

Aquesta informació estarà disponible, com a molt tard, el dia 1 de gener de 2016, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.