Compte General

El Compte general és un conjunt de documents que l’Ajuntament d’Ullastret elabora, a final de cada any, per informar sobre: la situació del patrimoni, el seu finançament, els seus préstecs i els seus deutes.

El Compte general incorpora els ingressos, despeses, beneficis i pèrdues en el transcurs de l’any a què fa referència. També proporciona informació sobre com s’ha executat el pressupost, és a dir, sobre com s’han gastat els recursos, quants ingressos s’han obtingut i quins han estat aquests ingressos.