Cost de les campanyes de publicitat institucional

Aquesta informació estarà disponible, com a molt tard, el dia 1 de gener de 2016, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.