Informació de pagament a proveïdors

D’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, es fa públic el període mitjà de pagament global a proveïdors de l’Ajuntament d’Ullastret.