Informes d’Auditories de Comptes

L’Ajuntament d’Ullastret se sotmet periòdicament a auditories que fiscalitzen la seva activitat econòmica per tal de comprovar que els recursos públics dels quals disposa es destinen a les finalitats que determina el pressupost. Les auditories també serveixen per controlar i fiscalitzar tots els processos d’atorgament de subvencions, contractació i formalització de convenis.

En aquest espai s’hi troben els informes de les auditories, tant internes com externes, a les que s’ha sotmès l’Ajuntament sempre i quan aquest hagi estat auditat.

L’Ajuntament d’Ullastret no ha estat sotmès a auditories de comptes. Tot i així, tramet periòdicament el compte general a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per tal de retre comptes i fiscalitzar la seva activitat.