Pràctiques que resten prohibides pel que fa al consum de l’aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua s’ha posat en contacte amb nosaltres per informar-nos que, atès que el sistema Ter-Llobregat, al qual pertany el municipi d’Ullastret, es troba en el nivell d’Excepcionalitat 2 des del dia 1 de febrer d’enguany, cal mantenir les mesures i actuacions d’obligat compliment establertes pel nivell d’Excepcionalitat 1 i, a més aplicar les previstes al Decret 84/2007 per al nivell d’Excepcionalitat 2 que és:

La prohibició de destinar aigua apta per al consum humà per a l’ompliment de piscines d’ús públic i privat, el reg de jardins particulars i les instal·lacions de caràcter lúdic.

A més a més, ens llisten el conjunt de pràctiques que resten prohibides de ser abastides amb aigua apta per al consum humà:

  • Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives de caràcter públic o privat.
  • Reg o baldeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat.
  • Ompliment de piscines, estanys i fonts, públics o privats.
  • Fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.
  • Rentat de mànega de tota classe de vehicles, exceptuant l’efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.