Edictes

Exercici: 2024 Bop: 63-0 Edicte: 2431 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Correcció d'errades de l'aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 63-0 Edicte: 2406 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 49-0 Edicte: 1758 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Convocatòria per cobrir els càrrecs de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 692 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de la Memòria valorada de pavimentació del carrer Hospital
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11321 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 10861 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdits 2-2023 i crèdits extraordinaris 3-2023
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 10860 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 221-0 Edicte: 9635 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 221-0 Edicte: 9634 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9530 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7278 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Acords adoptats pel Ple de la corporació en relació amb el cartipàs municipal 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6872 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la recollida de residus municipals d'Ullastret
Exercici: 2023 Bop: 153-0 Edicte: 6758 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Informació pública del projecte de regulació de la circulació i l'estacionament al nucli històric d'Ullastret
Exercici: 2023 Bop: 142-0 Edicte: 6284 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que regiran la licitació de la concessió demanial per a l'ús i explotació com a bar social al centre de serveis municipal d'Ullastret
Exercici: 2023 Bop: 123-0 Edicte: 5308 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 123-0 Edicte: 5282 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Delegació d'atribucions de l'alcalde en diversos regidors
Exercici: 2023 Bop: 117-0 Edicte: 5033 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 97-0 Edicte: 4038 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2023 Bop: 95-0 Edicte: 3966 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Exposició pública d'una memòria valorada
Exercici: 2023 Bop: 90-0 Edicte: 3844 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 47-0 Edicte: 1659 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11350 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10075 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal dels vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2022 Bop: 217-0 Edicte: 9828 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 217-0 Edicte: 9827 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023