Perfil de contractant

Accès a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (AOC)

Contractacions

1) Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l’art. 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accès públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa en aquest apartat de la web municipal la documentació i informació que fa referència als expedients de contractació de l’ajuntament d’Ullastret.

Contractació de les obres de “Reforma i adequació del consultori mèdic i millora de l’accessibilitat

Contractació de les obres de “Pavimentació i serveis de l’entorn monumental”

2) Adjudicacions

Adjudicació de la gestió del servei de subministrament d’aigua domiciliari

L’Ajuntament Ple en sessió de data 30 de setembre de 2008 va adjudicar provisionalment la gestió del servei esmentat a l’empresa: SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA. (AGBAR AIGUA-SOREA).

ADJUDICACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT AMB DETERMINACIÓ DE CRITERIS PER A LA SELECCIÓ, TRES CONTRACTES DE COMPRA-VENDA DE TRES PARCEL·LES DE TERRENY PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT D’ULLASTRET

  • Anunci licitació(format PDF)
  • Plec de clàusules (format PDF)
  • Edicte d’aprovació del plec de clàusules 15/04/2009(format PDF)
  • Modificacions del plec de clàusules (format PDF)
  • Models de proposició (format PDF)
  • Anunci de l’Ajuntament d’Ullastret sobre la Mesa de Contractació en relació a la licitació convocada pel procediment ordinari i amb determinació de criteris per la selecció de l’adjudicació, de tres contractes de compra-venda de tres parcel·les de terreny de propietat municipal. (format PDF)

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL D’UNA PARCEL·LA DE PROPIETAT MUNICIPAL

  • Anunci d’ajudicació(format PDF)

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE “REFORMA I ADEQUACIÓ DEL CONSULTORI MÈDIC I MILLORA DE LA SEVA ACCESIBILITAT”

  • Anunci d’adjudicació (format PDF)