APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2023 DE LA CORPORACIÓ

Josep Miquel Gatius Callís, Alcalde de l’Ajuntament d’Ullastret, fa públic que contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament el dia 25 d’octubre de 2022, de la Plantilla que compren tots els llocs de treball, així com de les Bases d’execució del Pressupost i documentació annexa, exposat pel termini legalment establert, amb publicació d’edicte al BOP núm. 217 de 14 de novembre de 2022, i a la seu electrònica de la corporació, no s’ha presentat cap reclamació, raó per la qual conforme a l’acord d’aprovació inicial, aquest s’entén elevat a definitiu. | Anunci